liegt im Landkreis Cham, Regierungsbezirk Oberpfalz, Bundesland Bayern, direkt an der Grenze zur Tschechischen Republik.

Einwohner ca. 6.700
Postleitzahl 93449
Telefonvorwahl 09972
Autokennzeichen CHA, WÜM
Höhe 514 m NHN
Fläche 101,16 km2
Gemeindeschlüssel 09372171

Naše německo-české partnerství

S výzvami rozšiřující se Evropy je naše bavorsko-české příhraničí konfrontováno již mnoho let. Proto jsme hledali možnosti spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou dlouho před formálním přístupem České republiky k Evropské unii dne 1. května 2004. Založením "přeshraničního Akčního spolku Čerchov" na jaře 2003 jsme vytvořili základnu pro naši úspěšnou budoucí spolupráci.

"Přeshraniční Akční spolek Čerchov" původně sdružoval 6 bavorských a 14 českých obcí kolem Čerchova/Schwarzkopf. Na bavorské straně to bylo území původního zemského okresu Waldmünchen (Altlandkreis Waldmünchen) s městy Waldmünchen a Rötz, a dále pak s obcemi Schönthal, Treffelstein, Tiefenbach a Gleißenberg; na české straně patřilo k Akčnímu spolku 14 obcí mikroregionu Chodská liga: Klenčí pod Čerchovem, Chodov, Trhanov, Pec pod Čerchovem, Luženičky, Újezd, Česká Kubice, Díly, Nemanice, Ždánov, Pařezov, Otov, Vlkanov a Nový Kramolín.

Akční spolek Čerchov plus

Hlavním vodítkem naší česko-německé spolupráce byla a je stále společná myšlenka postupného, koncepčního rozvoje společného příhraničního prostoru. Společně jsme využili období let 2011 až 2014, abychom rozšířili naše spolupracující území. Tak vznikly nové příhraniční struktury spolupráce, které lze shrnout následovně:

Na bavorské straně se stal přistoupením města Furth im Wald 2. května 2014 (viz foto) z Akčního spolku Čerchov „Akční spolek Čerchov plus“, na české straně místo Chodské ligy zaujal Svazek obcí Domažlicko (http://www.svazekdomazlicko.cz/). Potenciální spolupracující území se tak zvětšilo z cca 21.000 obyvatel na více než 70.000.

Naše strategie do budoucnosti

V letech 2003 až 2005 jsme vypracovali přeshraniční rozvojový koncept. V duchu hesla "Čerchov – krajina plná energie" jsme dosud realizovali celou řadu projektů, prostřednictvím kterých jsme zajistili rozvoj našeho regionu v několika oblastech:

 • jako bavorsko-českou oblast zážitkového cestování a cestovního ruchu šetrného k přírodě a krajině
 • jako pokrokový region v oblasti technologií zaměřených na ochranu životního prostředí, obnovitelných zdrojů energie a efektivního využívání dřeva
 • jako kulturní prostor zaměřený na využívání přírodních zdrojů, stavebnictví a historii
 • jako oblast spolupracujících partnerů

Pro začínající nové programové období EU jsme si stanovili prostřednictvím příhraniční strategie „Struktura územního plánování 2014“ nové úkoly pro naši česko-německou spolupráci po roce 2014. Navíc chceme naše původní témata dále rozvíjet. Větší spolupracující území nabízí nové šance pro cíle podporované strategií „Evropa 2020“, a sice „inteligentní, udržitelný a integrativní růst“.

Nově byla posílena spolupráce mezi německými a českými městy – mezi městy Waldmünchen a Furth im Wald, Rötz, Domažlice a Klenčí.

Některé z našich dosavadních projektů

Při realizaci našich projektů nás podporoval tým německo-českého projektového managementu (do roku 2014 dotačně podpořeného EU). V úzké spolupráci mezi obcemi, zájmovými skupinami, úřady a projektovým managementem jsme zahájili realizaci následujících opatření pro rozvoj:

Rozvoj cestovního ruchu

V rámci turistického sdružení "Waldmünchner Urlaubsland e.V." úzce spolupracují bavorské obce Akčního spolku s českou stranou.

Od konce roku 2008 zpracovávají a propagují turistická a informační centra v Klenčí a Waldmünchenu společné projekty. Od roku 2009 se region společně prezentuje na veletrzích cestovního ruchu.

Nejcennější "surovinou" pro trávení volného času v přírodě je přitom naše bavorsko-česká kulturní krajina v okolí hraniční hory Čerchov: se svými rozsáhlými lesy, přeshraničními přítoky řeky Schwarzach (Černý potok) a idylickými jezery. Naším cílem je, aby lidé vnímali tuto "energii", která se ve zdejší krajině skrývá, všemi smysly.

Několik zajímavých projektů…

 • Přeshraniční Nordic Walking v turistické oblasti Waldmünchner Urlaubsland
 • Prezentace na veletrzích CR v Brně 
 • Příhraniční trasy pro horská kola mezi Hohenbogenem a Čerchovem – 15 tras o celkové délce 750 km s 15.000 výškovými metry (ve spolupráci s městy Furth i. W. a turistickým sdružením Hohenbogenwinkel, podpořeno z dispozičního fondu programu Cíl 3)
 • „Autobusem na Čerchov“ – propagace ve spolupracujícím území (Svazek Domažlicko, Waldmünchen, Furth i. W., RDS Bus)

Navíc od roku 2013 spolupracuje turistické sdružení Waldmünchner Urlaubsland více se zážitkovou oblastí Furth i. Wald-Hohenbogenwinkel. V projektu podpořeném Bavorským ministerstvem pro vnitřní záležitosti zaměřeném na meziobecní spolupráci byla mimo jiné vypracována společná příručka, jak budovat vlastní značku. Hmatatelným výsledkem je společný internetový portál www.bayerischer-wald-ganz-oben.de („Bavorský les – úplně nahoře“).

Region s obnovitelnými zdroji energie – rozvoj vzdělanosti + kvalifikace

Náš Akční spolek má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se dál rozvíjel jako region využívající obnovitelné zdroje energie. Zaprvé nám krajina nabízí obrovský potenciál pro pěstování obnovitelných surovin v rámci zemědělství a pro využívání dřeva. Zadruhé v našem regionu působí od 80. let mnoho lidí a podniků v roli pionýrů a průkopníků v budování a vývoji v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.

Využili jsme tyto předpoklady ve spolupráci s IHK (německou Průmyslovou a obchodní komorou), Vysokou školou Amberg-Weiden a vědeckým pracovištěm ve Straubingu (Wissenschaftszentrum), abychom mimo jiné nabídli seminář "Certifikovaný energetik IHK". Náš seminář Energetik byl v roce 2009 vyznamenán v soutěži "Společně za ochranu klimatu".

V roce 2011 zahájila technická škola ve Waldmünchenu, obor technik pro ochranu životního prostředí a obnovitelné zdroje energie, svůj provoz. Technická škola ve Waldmünchenu je od roku 2012 první státní odbornou školou v Bavorsku zabývající se obnovitelnými zdroji energie.

Ve studijním oboru technik pro ochranu životního prostředí a obnovitelné zdroje energie se studentům dostává základního systematického vzdělání v oblastech vývoje, plánování a provozu zařízení na obnovitelné zdroje energie. Propojení teoretických znalostí a praktických zkušeností nabízí budoucím technikům vysoce kvalitní vzdělání v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Ve školním roce 2013/14 se poprvé uskutečnil pilotní projekt podpořený z EU, a sice německo-český vzdělávací blok „obnovitelné zdroje energie“ pro české odborné školy konaný na technické škole ve Waldmünchenu, ve spolupráci se Středním odborným učilištěm (SOU) v Domažlicích. Tím jsme se opět přiblížili cíli, rozšířit prostřednictvím technické školy ve Waldmünchenu trvale tento obor na české odborné školy (v Plzeňském kraji).

Samozřejmě chceme v následujících letech zpřístupnit nabídku technické školy pro další české žáky/žákyně. Naše iniciativa zaměřená na inovativní koncepty využívání obnovitelných zdrojů energie ve venkovských oblastech byla v roce 2006 oceněna cenou E.ON za zásluhy při ochraně životního prostředí. V roce 2008 získala obec Schäferei využívající bioenergii v soutěži "Dlouhodobě udržitelné využívání místních zdrojů v bavorských obcích" první cenu dotovanou 20 000 Euro.

A tím osada "Schäferei, první obec Bavorska využívající bioenergii", příkladně prezentuje, jak může v budoucnosti vypadat komplexní přístup v oblasti zásobování energií na venkově. Osada Schäferei je momentálně vzorem pro mnoho další obcí. Od roku 2005 se v celém regionu připojila řada obcí využívajících bioenergii (Moosdorf, Schatzendorf, Zillendorf atd.).

V rámci prospektu "Čerchov – zážitek plný energie" jsme představili množství zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v našem regionu: Od zařízení na bioplyn, přes využívání vodních zdrojů až po energii získávanou ze slunce. Mnoho z těchto zařízení si mohou zájemci po domluvě prohlédnout.
Prospekt Zážitek plný energie (PDF, 3.700 Kb)

Zajímavé projekty a někteří z našich partnerů…

 • Technická škola (Technikerschule) Waldmünchen – studijní obor Technik pro ochranu životního prostředí a obnovitelné zdroje energie
 • Kurz s certifikátem "diplomovaný/á energetik/energetička (IHK)" a návazné semináře "energetik/energetička" se zaměřením na zemědělství, mechanika motorových vozidel a topení (do roku 2015).
 • Poradenství v oblasti energetiky v obcích Akčního spolku ve spolupráci s Úřadem pro rozvoj venkova v Regensburgu a vědeckým pracovištěm ve Straubingu
 • Schäferei – obec využívající bioenergii
 • Čerchov – zážitek plný energie,
  Flyer Energieerlebnis (PDF, 3.700 Kb)
 • Nabídka „Kvalifikace: Cesta k obci, která využívá obnovitelné zdroje energie – praxe, provoz, financování, povolení“ - sdružení Energieverein Čerchov e.V. ve spolupráci se SDL Plankstetten
 • Pilotní projekt německo-českého vzdělávacího modulu „obnovitelné zdroje energie“ pro české odborné školy na technické škole ve Waldmünchenu ve spolupráci se Středním odborným učilištěm (SOU) v Domažlicích (vyučování pro 7 prvních ročníků učiliště jako blokové vyučování ve školním roce 2013/14).
 • Informační kampaně týkající se energetické sanace starší zástavby – sdružení Energieverein Čerchov e.V. ve spolupráci s technickou školou ve Waldmünchenu, 2016

Rozvoj městské zástavby

V oblasti výstavby je na samotném investorovi (ať už veřejném či soukromém), jakým způsobem si zajistí potřebné vstupy: Počínaje projektem stavby kvalifikovanými projektanty a architekty z regionu, přes získání stavebního materiálu na stavbu z regionu (např. dřevo), využívání našich zdrojů obnovitelné energie, až po samotnou realizaci místními řemeslníky. To neplatí pouze pro nově vznikající stavby, ale ve velké míře i pro potřebná opatření v přestavbě či obnově.

Nabízí se možnost vytvořit regionální hospodářský řetězec sestávající z investorů, projektantů, řemeslníků a podnikatelů, jakož i zemědělských a lesnických podniků.

V této oblasti se můžeme díky přeshraniční spolupráci od sebe navzájem učit: Na bavorské straně máme velké zkušenosti s využíváním obnovitelných zdrojů energie a možnostmi vytápění, na české straně se věnuje relativně velká pozornost obnově/renovaci tradičních chodských staveb.

V rámci Akčního spolku chceme podporovat nabízené poradenství pro efektivní koncepce v oblasti energetiky v našich obcích. Obce Akčního spolku navíc chtějí převzít roli průkopníků ve své výstavbě. Příkladem toho může být obnova základní školy ve Waldmünchenu.

Zajímavé projekty a někteří z našich partnerů…

 • Soukromá solární zařízení
 • Obecní společenský dům v Hiltersriedu
 • Rekonstrukce bývalé pošty, jakož i chodských obytných domů v českém Klenčí
 • Sanace základní školy ve Waldmünchenu podpořená prostředky pro městskou výstavbu
 • Projektová studie rozvoje městské zástavby v meziobecní spolupráci renomovaného týmu architektů walter angonese a bergmeisterwolf architekten
 • Sportovní hala v Rötzu v energeticky vysoce kvalitním provedení ze dřeva

Rozvoj kulturní krajiny – životní osa Schwarzach

Řeka Schwarzach a její přítoky (Černý potok) spojují českou a bavorskou část Akčního spolku zcela jednoznačně: Černý potok má na české straně několik pramenů, dále pak protéká bavorskou částí území Akčního spolku. Jeho tok provází mnoho přírodních a kulturních zajímavostí a také přeshraniční cyklistická stezka jeho údolím (Schwarzachtalradweg).

Chceme zprostředkovat poznávání této centrální česko-německé spojnice, jakési "životní osy" Akčního spolku formou odpočinkového cestovního ruchu, zážitkového cestování a KULTURNÍ krajiny. Za tímto účelem aktivujeme a vytváříme podél Černého potoka/řeky Schwarzach turisticky atraktivní cíle pro zážitkový cestovní ruch, které vylepší přeshraniční síť cyklistických a turistických stezek a zpřístupní různá témata aktuálního i historického života v okolí Černého potoka/řeky Schwarzach. Od roku 2011 bylo navíc vylepšeno napojení dálkové cyklotrasy z Mnichova přes Řezno do Prahy, zvláště pak díky opatřením na české straně.

Zajímavé projekty a někteří z našich partnerů…

 • "Životní osa Schwarzach" vytváření zážitkových oblastí Waldmünchen-Perlové jezero, Rötz-Rödelanger a Rötz-Gmünd ve spolupráci s ALE Regensburg, vodohospodářským úřadem v Regensburgu, Přírodním parkem Horní bavorský les a turistickým sdružením Waldmünchner Urlaubsland e. V.
 • "Životní osa Schwarzach – přeshraniční navádění turistů mezi českými prameny Černého potoka a Stříbrným jezerem (Stezka kolem Stříbrného jezera)" – podpořeno prostředky EU z programu Cíl 3
 • Přeshraniční akční den "Životní osa Schwarzach", 2006
 • "Životní osa Schwarzach - hike & bike v Bavorsku a Čechách"  podpořeno prostředky EU z programu Cíl 3, kdy byla realizována tato dílčí opatření:
  - most přes řeku Schwarzach v Rötzu v roce 2011, jakož i německo-česká tematická stezka „Život na řece Schwarzach“
  - rozšíření okružní stezky kolem Perlového jezera (s bylinkovou naučnou stezkou) a přeshraniční propojení cest na českou cestní síť v letech 2011/2012
  - zážitkové dětské hřiště „Loupežnické doupě“ v roce 2011
  - zastávka pro návštěvníky u „Stříbrného jezera“ na česko-německé cyklotrase v roce 2013
 • Vyhlídková místa 2013 (podpořeno z prostředků programu EU Cíl 3)
 • Zajištění Dračí věře (Treffelstein) jako krajové dominanty nad údolím řeky Schwarzach v roce 2013 (podpořeno z prostředků programu EU Cíl 3)

Přeshraniční rozvoj území a péče o životní prostředí

Se strategií „Struktura územního plánování 2014“ a rozšířením Akčního spolku o „plus“, město Furth im Wald, se rozšířilo i pole působnosti v kulturní krajině, od tématu „Životní osa Schwarzach“ k udržitelnému přeshraničnímu rozvoji území.

Akčnímu spolku Čerchov plus se podařilo být úspěšný už v prvním kole příjmu žádostí v novém programu EU „pro přeshraniční spolupráci Svobodného státu Bavorsko – Česká republika Cíl EÚS 2014-2020“. Přeshraniční projekt připravený ve spolupráci s českým partnerem zabývající se udržitelným rozvojem území v oblasti Gibacht/Čerchov byl schválen monitorovacím výborem programu v červnu 2016. V následujících 3 letech se má uskutečnit společná realizace.

Zajímavé projekty a někteří naši partneři

 • „Akční spolek Čerchov plus: Přeshraniční region Gibacht/Čerchov – aktivně v přírodě“, dotační program EU Cíl EÚS 2014-2020, města Waldmünchen a Furth i. Wald ve spolupráci s městem Domažlice, Svazkem Domažlicko, přírodním parkem Naturpark Oberer Bayerischer Wald a turistickými informačními centry (doba realizace: podzim 2016 – léto 2019)

Meziobecní spolupráce a přeshraniční setkávání

Bavorsko-česká setkávání, jakož i v meziobecní problematice a v kulturní oblasti, tvoří páteř naší příhraniční spolupráce:

Zajímavé projekty a někteří naši partneři

 • "Building bridges" – mezinárodní stavba dřevěného mostu u Perlového jezera, Waldmünchen 2006
 • Bavorsko-český akční den "Pivní kultura" (Bierkultur) 2007
 • Bavorsko-český akční den "Kultura bez hranice" (Kultur ohne Grenzen) 2008
 • Čerchov – Muzea Regionu
 • Kalendář akcí
 • Bavorsko-český akční den 2009, „Expedice – Po stopách zaniklých vsí a skláren“, hraniční přechod Untergrafenried/Lučina
 • Bavorsko-český akční den 2010 „Přeshraniční spolupráce hasičských sborů“
 • „Putovní výstava Životní osa Schwarzach – 6 let německo-české spolupráce podél řeky Schwarzach“ od září 2011
 • Otevření „Bavorsko-českých tras pro horská kola“ mezi Čerchovem a Hohenbogenem, 2012 Gibacht
 • „Den Země“ 2013 – návštěva 145 žáků odborného učiliště v Domažlicích ve waldmünchenských zařízeních pracujících s obnovitelnými zdroji energie
 • Slavnostní akt 10 let přistoupení České republiky k EU, 10 let německo-české spolupráce a obnovení sdružení „Akční spolek Čerchov plus“ dne 2. května 2014 na Gibachtu

Kontakt

Předseda Akčního spolku Čerchov plus

Starosta Markus Ackermann
Marktplatz 14n a 16
D-93449 Waldmünchen
Tel. +49(0)9972/307-13

Kontaktní osoba v ČR:

Starost Jan Bozděch
Klenčí pod Čerchovem 118
345 34  Klenčí pod Čerchovem

Přeshraniční tým projektového managementu:

Na bavorské straně:

Dipl.-Ing. Ines Niedziella 
Tel. +49(0)89/97 89 56 94
ines.niedziella@arcor.de

Na české straně:

Zuzana Uhrová
zuzana.uhrova@tiscali.cz
Klenčí pod Čerchovem 118
345 34  Klenčí pod Čerchovem

Teilen: